Caisson arbeid en overige arbeid onder overdrukVerplichtingen, verantwoordelijkheden en eisen

1. Werkgever

1. Werkgever

1.1 Werkinstructie (2 risico's)

Risico

Werkinstructie niet in lijn met wet- en regelgeving en stand der techniek

Minimale Beheersmaatregel

Versiebeheer, wijzigingenstaat, evaluatie en onderhoud (custodian/penvoerder)

Naslagwerk

 

Risico

Werkinstructie onvolledig (ondeugdelijke werkinstructie) waardoor onduidelijkheid ontstaat over te volgen werkmethoden en procedures.

Minimale Beheersmaatregel

Minimale inhoud
A - Teamsamenstelling (omvang, kwalificaties en taken). Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
B - Materieel en onderhoud
C - Uitrusting van werkkamer, schutsluizen en compressiekamer
D - Luchtdruk, temperatuur, luchtverversing luchtzuiverheid in werkkamer, schutsluizen en compressiekamer
E - Luchtpompen en noodenergievoorziening
F - Gebruik van electriciteit
G- Communicatie
H - Voorzieningen en procedures voor het in- en uitschutten
I - Richtlijnen voor gebruik decompressietabellen-ongevalsmelding en medische hulp
J - Voorzieningen en procedures voor situaties welke afwijken van de algemeen voorkomende werksituaties
K - Noodprocedures die minimaal voorschrijven dat de de caissonarbeid onmiddellijk wordt gestaakt zodra de reserveapparatuur voor het in stand houden van de overdruk of de noodenergie voorziening in werking treedt
L - Samenstelling en gebruik van de EHBO-uitrusting
M - Gedragsregels ten aanzien van rusttijd en vliegreizen na het verrichten van caissonarbeid
N - Voorlichting en onderricht

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB: 6.15 lid 1a (deugdelijke werkinstructie)

1.2 Werksituatie (1 risico)

Risico

Het onvoldoende borgen van een veilige werksituatie

Minimale Beheersmaatregel

Beschikbaar hebben van RI&E
Beschikbaar stellen van een veilige en geschikte werklocatie
Vastleggen van de taken en de verantwoordelijkheden van derden

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 5,
AW: 19

1.3 Inhoud werkplan (1 risico)

Risico

Werkplan onvolledig (ondeugdelijke werkplan) waardoor onduidelijkheid ontstaat over te volgen werkmethoden en procedures.

Minimale Beheersmaatregel

Minimale inhoud werkplan:
A -Een opgave van de plaats van de werkzaamheden inclusief aanvangstijdstip
B- Opgave van het vermoedelijke aantal werknemers dat op het gehele werk aanwezig zal zijn
C - Vermoedelijk aantal werknemers dat onder hogere druk dan atmosferische luchtdruk zal werken
D - Volledig overzicht van het werk, met tekeningen
E - Projectspecifieke RI&E.

Naslagwerk

 

2. Opdrachtgever / derden

2. Opdrachtgever / derden

2.1 Informatie aan opdrachtnemer (1 risico)

Risico

Het niet volledig informeren van de opdrachtnemer

Minimale Beheersmaatregel

Formeel vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle betrokken partijen, bijvoorbeeld door middel van een werkvergunningen systeem of bestek ter voorkoming van het in gevaar brengen van de opdrachtnemer.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 19

3. Uitvoerder Caissonarbeid/Sluiswachter/Duikmedisch begeleider

3. Uitvoerder Caissonarbeid/Sluiswachter/Duikmedisch begeleider

3.1 Bekendheid werkinstructie en werkplan (1 risico)

Risico

Onvoldoende bekend met de werkinstructies en het werkplannen

Minimale Beheersmaatregel

Uitvoerder caissonarbeid/Sluiswachter/Duikmedisch begeleider dienen voldoende tijd te krijgen om de werkinstructie en het werkplan te bestuderen

Naslagwerk

 

4. Duikmedisch begeleider

4. Duikmedisch begeleider

4.1 Bekendheid overdruksysteem/ procedures en medische middelen (1 risico)

Risico

Onvoldoende bekend met het overdruksysteem/procedures en medische middelen

Minimale Beheersmaatregel

Duikmedisch begeleider dient voldoende tijd te krijgen omhet gebruikte overdruksysteem, de decompressie en behandelingstabellen, en de aanwezige medische voorzieningen te bestuderen

Naslagwerk

 

4.2 Personeel (1 risico)

Risico

Niet geschikt/ getraind/ gekeurd

Minimale Beheersmaatregel

Controle door duikmedisch begeleider dat caissonpersoneel geschikt is voor de taken die het moet uitvoeren en in bezit is van de juiste en een geldige medische keuring

Naslagwerk

 

4.3 Ademgas (1 risico)

Risico

Te geringe ademgasvoorraad

Minimale Beheersmaatregel

- Werktijdberekening in combinatie met uitschuttijden bepalen
- Werken conform de WOD-SOE.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE

4.4 Ademgas kwaliteit (1 risico)

Risico

Verkeerde ademgaskwaliteit

Minimale Beheersmaatregel

- Periodieke controle installatie en controle vooraf van keuringsrapport
- Werken cf de WOD-SOE.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE
-Onderhoudssysteem eisen
-Detailbladen
-Minimumeisen aan systemen

4.5 Ademgas vervuiling (1 risico)

Risico

Vervuilde ademlucht als gevolg van bijvoorbeeld:
- bodemverontreiniging
- luchtverontreiniging vanuit ademgasvoorziening
- uitvoeren van vervuilende werkzaamheden

Minimale Beheersmaatregel

- Permanent bewaken van samenstelling ademgas inclusief automatische alarmmeldingen.
- Toepassen van voldoende ventilatie rekening houdend met de heersende overdruk in de ruimtes

Naslagwerk

 

4.6 Ademgas mengsel (1 risico)

Risico

Onjuist ademgasmengsel voor uitschutten en /of decompressiebehandeling van personeel

Minimale Beheersmaatregel

Voorafgaand aan het insluizen van caissonwerkers dient de sluiswachter in overleg met de duikmedisch begeleider zeker te stellen dat het juiste ademgas aanwezig is. Dit ook te controleren aan de hand van bijgeleverd certificaat. Tijdens de caissonwerkzaamheden dient gewerkt te worden conform de WOD-SOE.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE

5. Caissonwerker

5. Caissonwerker

5.1 Bekendheid werkplan (1 risico)

Risico

Onvoldoende bekend met het werkplan

Minimale Beheersmaatregel

Caissonwerkers dienen voldoende geïnstrueerd te worden.
Deugdelijke instructie (bv startwerkvergadering/kick-off) en formeel vastleggen van taken en verantwoordelijkheden

Naslagwerk

 

6. Ander ondersteunend personeel

6. Ander ondersteunend personeel

6.1 Bekendheid werkzaamheden (1 risico)

Risico

Onvoldoende bekend met de overdrukwerkzaamheden en hun daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden

Minimale Beheersmaatregel

Deugdelijke instructie (bv startwerkvergadering/kick-off)
Formeel vastleggen van taken en verantwoordelijkheden

Naslagwerk

 

7. Fysieke belasting

7. Fysieke belasting

7.1 Alle personeel caissonwerk (1 risico)

Risico

Lichamelijke overbelasting

Minimale Beheersmaatregel

Inventariseren zwaar materieel, geven van voorlichting
Er voor zorgen dat personeel in Werkkamer en personensluizen zich rechtop kunnen bewegen, behoudens gedurende opstartperiode caissonwerk en bij doorgraven samendrukbare grondlagen.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB: Hfd 5, afdeling 1

7.2 Caissonwerker (1 risico)

Risico

Wisselende omgevingscondities zoals temperatuur en luchtzuiverheid

Minimale Beheersmaatregel

Aanbrengen van verwarming in de personenschutsluizen en compressiekamer waardoor de temperatuur geregeld kan worden voor een optimale decompressiebehandeling en in/uitschutten.
Aanbrengen van voorzieningen waardoor middels luchtverversing de luchtzuiverheid kan worden gewaarborgd.

Naslagwerk

 


Materieel

1. Materieel algemeen (1 risico)

Risico

- Beschadigd, ongekeurd en/of ondeugdelijk materieel
- Niet voldoen aan minimale systeemeisen

Minimale Beheersmaatregel

- Materieelbeheer en inspectie door Uitvoerder Caissonarbeid
- Controle door of onder verantwoording van Uitvoerder Caisson arbeid
- Werken conform de WOD-SOE.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen

2. Toegang en verblijfsruimten Caisson: Werkkamer, Schachten, Materieelsluis, Personenschut sluis, Compressiekamer (1 risico)

Risico

Caissonconstructie heeft onvoldoende sterkte, stijfheid of stabiliteit of is onvoldoende lucht en waterdicht.

Minimale Beheersmaatregel

Ontwerpberekeningen op deze aspecten baseren en laten verifiëren.

Naslagwerk

 

3. Personen schutsluis

3. Personen schutsluis

3.1 Inrichting van personenschutsluis (1 risico)

Risico

Onvoldoende materieel voor optimale procedure in- en uitschutten

Minimale Beheersmaatregel

Toetsen personensluis op minimaal de volgende criteria:
1 - De inlaatopening van de inrichting is dusdanig geplaatst dat de luchtverversing geen hinder kan opleveren
2 - De voor deze ruimte bestelde lucht wordt rechtstreeks vanuit de hoofdpersleiding aangevoerd
3 - De toestellen ter regeling van de luchtdruk in deze ruimten zijn (met uitzondering van de verzegelde noodinrichting aldaar) buiten hun bereik
4 - Automatisch registrerende toestellen leggen het verloop van de druk in de personenschutsluizen (en voorkamer) vast
5 - De hoogte is dusdanig dat een ieder daarin rechtop kan staan
6 - Er is apparatuur aanwezig die de ruimte kan verwarmen
7 - De constructie van de deuren is dusdanig zodanig dat deze uitsluitend open kunnen naar de zijde van de hoogste druk
8 - De ruimte is voorzien van een doorzichtige ruit
9 - De ruimte is voorzien van een verzegelde noodinrichting die degene die worden ingeschut, in staat stelt zichzelf uit te schutten
10 - De toegang tot de ruimte is voorzien van een platform dat minimaal 1 meter breed is en door een leuning beveiligd
11 - Toestel dat het O2 percentage, en druk van toegevoerd ademgas meet
12 - De ruimte is voorzien van een overdrukbeveiliging

Naslagwerk

 

3.2 Inrichting Personenschutsluis (1 risico)

Risico

Onvoldoende uitrusting van personenschutsluis om in- en uitschutten onder optimale condities uit te voeren.

Minimale Beheersmaatregel

In de personensluis dienen minmaal een uitschuttijden tabel, een uurwerk, een manometer en een thermometer aanwezig te zijn

Naslagwerk

 

3.3 Onveilige opstelling van personensluis (1 risico)

Risico

Binnendringen van water in de personenschutsluis. Met als gevolg dat de sluis niet meer te gebruiken is voor evacuatie.

Minimale Beheersmaatregel

1 - indien de personensluis boven water is opgesteld bedraagt de afstand tussen het laagste punt van de toegang en de waterspiegel tenminste 1 meter
2 - Indien de personensluis onder de waterspiegel is opgesteld dienen na een projectspecifieke risico-inventarisatie de te nemen veiligheidsmaatregelen te worden bepaald.
Ref. Artikel 5 van de Arbeidsomstandigheden wet 1998)

Naslagwerk

 

3.4 Inschutten van gereedschap en materialen (1 risico)

Risico

Tijdelijk geblokkeerd zijn van personenschutsluis door zware objecten die via deze sluis ingeschut worden

Minimale Beheersmaatregel

- Inrichten van materieel sluis
- Alleen licht handgereedschap via de personenschutsluis.

Naslagwerk

 

4. Materialen schutsluis

4. Materialen schutsluis

4.1 Deuren van materialen schutsluis. (1 risico)

Risico

Verkeerde volgorde van openen waardoor ongecontroleerde luchtstroom veroorzaakt wordt.

Minimale Beheersmaatregel

Van de materialenschutsluis zijn de binnen en buitendeuren- indien zij open gaan naar de zijde van de laagste druk- zodanig beveiligd dat de ene deur slechts open kan als de andere deur gesloten is.

Naslagwerk

 

5. Compressiekamer

5. Compressiekamer

5.1 Behandeling (1 risico)

Risico

Behandeling in compressiekamer met "normale "ademlucht niet optimaal
Onvoldoende contact met duikmedisch begeleider buiten de compressietank

Minimale Beheersmaatregel

- Voorziening bij compressiekamer om therapeutische zuurstof te kunnen toevoegen
- Aanbrengen voorziening waarbij continu communicatie met duikmedisch begeleider/duikerarts gewaarborgd is.

Naslagwerk

 

6. Ademgas

6. Ademgas

6.1 Overdruk voorziening (2 risico's)

Risico

Uitval van de installatie of delen daarvan. Hierdoor kan in de gehele installatie of delen daarvan een te hoge of lage druk optreden.

Minimale Beheersmaatregel

- Overdruk installatie in 2-voud installeren.
- Voorziening om direct te kunnen overschakelen naar ander luchtpomp en/of leiding
- Plaatsen van afsluiter op persluchtleiding ter plaatse van compressoren
- Plaatsen van zelfwerkende terugslagklep op locaties waar de persleiding de werkkamer of een personenschutsluis in voert
- De werkkamer voorzien van een veiligheidsklep op een gemakkelijk bereikbare plaats, dusdanig ingesteld dat de vereiste luchtdruk met niet meer dan 0,5 Bar overschrijdt

Naslagwerk

 

Risico

Onjuiste bediening of gebruik van overdrukvoorziening (inclusief onafhankelijke ademgasvoorziening)

Minimale Beheersmaatregel

- Alle leidingen, drukmeters en kleppen duidelijk te merken
- Duidelijke instructie dat leidingen naar overdrukruimtes niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.

Naslagwerk

 

6.2 Ademgasvoorraad (1 risico)

Risico

Te geringe ademgasvoorraad

Minimale Beheersmaatregel

- Complete installatie voor in stand houden overdruk en aanvoer ademgas in 2-voud aanwezig, waarbij 2e voorziening altijd onmiddellijk in werking kan treden.
- Controlelijst, controle sluiswachter en duikmedisch begeleider
- Reservedrukwaarschuwingsinrichting (actief of passief afhankelijk van de omstandigheden)

Naslagwerk

 

7. Het verplaatsen van een (gewonde) caissonwerker uit de werkkamer (1 risico)

Risico

Het oplopen van letsel, schade uitrusting of vertraging.

Minimale Beheersmaatregel

Het beschikbaar hebben van een geschikte voorziening waarmee de Caissonwerker op veilige wijze uit de Werkkamer en in de personensluis kan komen. Het beschikbaar hebben van een takelinstallatie om in geval van nood een gewonde/bewusteloze caissonwerker vanuit de werkkamer via de schutsluis naar buiten te kunnen verplaatsen.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen


Personeel

1. Kwalificatie en competentie

1. Kwalificatie en competentie

1.1 Sluiswachter (1 risico)

Risico

Incompetente Sluiswachter

Minimale Beheersmaatregel

Volgen instructies, oefenen + aangeven door de Sluiswachter
Kennis van:
a. noodprocedures;
b. Klopsignalen en visuele seinen;
c. relevante werkmethoden;
d. relevante wet- en regelgeving;
e. In- en uitschuttechnieken/procedures

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11

1.2 Uitvoerder Caissonarbeid, Sluiswachter,Caissonwerker (1 risico)

Risico

Niet gekwalificeerd en/of incompetent Personeel

Minimale Beheersmaatregel

Volgen instructies, oefenen, controle medisch keuringscertificaat en aangeven door betreffend personeel.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11, AB: 6.14 en 6.16

1.3 Caissonwerkers (1 risico)

Risico

Het ontbreken van voldoende praktijkervaring binnen het team

Minimale Beheersmaatregel

Het aantal/percentage in te zetten onervaren personeel moet continu afgewogen worden tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering.

Naslagwerk

 

1.4 Duikmedisch begeleider (1 risico)

Risico

niet gekwalificeerd en/of incompetente duikmedische begeleider

Minimale Beheersmaatregel

1. Opleiding, oefenen, competentiebewaking en controle certificaten en aangeven door de werknemer
2. Bij caissonarbeid dient de duikmedische begeleider op het werk minimaal in het bezit te zijn van een certificaat Duikmedisch Begeleider (MAD-A)
Echter bij caissonarbeid in omstandigheden waar adequate medische zorg niet voldoende snel aanwezig kan zijn dient de duikmedische begeleider minimaal in het bezit te zijn van een certificaat Uitgebreid Duikmedisch Begeleider (MAD-B) Het bepalen of de aanwezige medische zorg adequaat is of voldoende snel aanwezig kan zijn, dient te worden vastgesteld met behulp van een RI&E.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW:11
AB: 6.15 lid 1c (duikmedisch
begeleider)
AR: Hfd 6 en Bijlage XVId.

1.5 Duikmedisch begeleider/ caissonwerker (1 risico)

Risico

Fysieke en/of geestelijke conditie caissonwerker niet voldoende voor verrichten van caissonwerk.

Minimale Beheersmaatregel

Zo veel mogelijk beoordelen van de fysieke en geestelijke conditie door duikmedisch begeleider en aangeven door betreffend personeel. Dit zowel voor het betreden van het caisson als tijdens het uitvoeren van caissonwerk..

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11, AB: 6.14

1.6 Duikerarts (1 risico)

Risico

Niet gekwalificeerd en/of incompetente duikerarts

Minimale Beheersmaatregel

Een duikerarts B of een duikerarts A dient in bezit te zijn van een geldig certificaat behorend bij de werkzaamheden die hij gaat uitvoeren, waarbij geldt dat:
Een duikerarts A is alleen bevoegd tot periodiek onderzoek (herkeuring) van beroepsduikers
Een Duikerarts B is bevoegd tot:
1. Het uitvoeren van initieel onderzoek (inkeuring) van beroepsduikers
2. Het uitvoeren van onderzoek (herkeuring) van beroepsduikers
3. Het optreden als duikmedisch begeleider
4. Het optreden als duikmedisch adviseur

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB: 6.14a lid 1 en lid 2
AB: 6.14 b
AB: 6.15 lid 2
AR: hfd 6 en Bijlage XVIa

2. Minimum aantal teamleden in werkkamer (1 risico)

Risico

Te klein team om in nood geraakte caissonwerker uit werkkamer te halen en/of om op adequate wijze externe hulp in te schakelen.

Minimale Beheersmaatregel

Minimale teamomvang in de werkkamer is 2 personen

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB: 6.19

3. Teamsamenstelling caissonarbeid (1 risico)

Risico

Te klein team om de werkzaamheden op veilige wijze uit te kunnen voeren

Minimale Beheersmaatregel

Teamomvang wordt bepaald door aard van de werkzaamheden en de afhandeling van mogelijke noodsituaties.

Naslagwerk

 

4. Werktijden (1 risico)

Risico

Oververmoeidheid en concentratieverlies

Minimale Beheersmaatregel

Werken volgens arbeidstijdenwet en decompressietabellen. Shifttijden zijn inclusief in- en uitschutten.

Naslagwerk

 

5. Veiligheidstraining (1 risico)

Risico

onvoldoende kennis en ervaring ten aanzien van veilig werken

Minimale Beheersmaatregel

Het in voldoende mate volgen van veiligheidstrainingen en oefenen van noodprocedures.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

VCA, BHV, EHBO, etc..


Medisch

1. Medische uitrusting (1 risico)

Risico

Onjuiste samenstelling medische uitrusting

Minimale Beheersmaatregel

De totale samenstelling van de medische uitrusting dient altijd te worden afgestemd op basis van de plaatselijke faciliteiten en omstandigheden.

Minimum medische uitrusting op overdruklokatie (MAD-A systeem):
- Zuurstof koffer (De hoeveelheid beschikbare zuurstof afstemmen op de reistijd naar de dichtstbijzijnde recompressiefaciliteit of de tijd die verstrijkt tot het arriveren van professionele medische hulp);
- Verbandkoffer zoals voorgeschreven door bedrijfsgeneeskundige dienst of voldoet aan Oranje Kruis richtlijnen voor bedrijven;
- Middelen om de diagnose te kunnen stellen, zoals:

  • stethoscoop
  • reflexhamer
  • bloeddrukmeter
  • otoscoop (op batterijen)
  • navulbaar penlight
  • thermometer electrisch (geschikt voor onderkoeling en koorts)
  • tongspatels hout
  • stemvork 512 Hz;
  • reddingsdeken

- Beademingsballon
- Endo-tracheaal buis
- Pocketmasker

Minimum medische uitrusting in compressiekamer
- een mondwig (voor acute zuurstofvergiftiging);
- een drukvaste zaklantaarn;
- schrijfgerei (drukvast).

Extra medische uitrusting op overdruklocatie
Bij overdrukwerkzaamheden waar adequate medische zorg niet voldoende snel aanwezig kan zijn (zie hiervoor ook PERSONEEL artikel 1.4) dienen minimaal de volgende extra middelen aanwezig te zijn op de overdruklocatie:
- Brancard
- AED

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB: 6.15 lid 1d (EHBO-uitrusting)

2. Medische keuring/controle (4 risico's)

Risico

Medicijn gebruik, alcohol gebruik en gebruik geestverruimende middelen

Minimale Beheersmaatregel

Aangeven caissonwerker

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11 en AB: 9.5

Risico

Lichamelijke gesteldheid

Minimale Beheersmaatregel

Aangeven caissonwerker

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11 en AB: 9.5

Risico

Geestelijke gesteldheid

Minimale Beheersmaatregel

Aangeven caissonwerker

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11 en AB: 9.5

Risico

Duikmedisch ongekeurd

Minimale Beheersmaatregel

1. Controle geldigheid duikmedische keuring +aangeven caissonwerker
2. De keuring voor aanvang van de arbeid onder overdruk dient door een duikerarts met het certificaat duikerarts B uitgevoerd te worden in een voldoende toegerust centrum om alle aspecten te kunnen onderzoeken. Periodieke keuringen kunnen ook door artsen met het certificaat duikerarts A worden uitgevoerd. Na een doorgemaakte duikerziekte - zoals decompressieziekte, luchtembolie of aandoening genoemd als absolute contra-indicatie dient het medisch onderzoek plaats te vinden door een duikerarts met het certificaat duikerarts B.
Met betrekking tot het arbeidsgezondheidskundig onderzoek van personen die duikarbeid, caissonarbeid, of overige arbeid onder overdruk verrichten geld het volgende:
Een persoon die wordt belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk:
• moet onbelemmerd zijn werkzaamheden onder overdruk kunnen uitvoeren, onder fysiek zware omstandigheden kunnen zwemmen/lopen, communiceren en de verantwoordelijkheid psychisch aankunnen;
• mag zichzelf of een ander lid van het team niet in gevaar brengen door een medische aandoening bij werkzaamheden onder overdruk zoals bewustzijnsverlies, oriëntatieverlies of paniekaanval;
• mag geen aandoening hebben die ten gevolge van arbeid onder overdruk kan verergeren;
• mag geen aandoening hebben die aanleiding kan geven tot het ontstaan van een duikerziekte zoals decompressieziekte of barotrauma.

Ten minste dienen de volgende aspecten onderzocht te worden:

    CI Onderzoek/Biometrie
1 Infectieziekten    
  indien onbehandeld R  
2 Endocriene organen    
  diabetus mellitus A  
3 Psychische aandoeningen    
  Psychosyndromen en psychotische toestandsbeelden A  
  Claustrofobie A  
4 Zenuwstelsel   *baseline
  episoden van bewustzijnsverlies, convulsies, gezichtsverlies, verlies motoriek en/of oriëntatie A neurologische status
*visus
  duizeligheid A  
  epilepsie A  
5 Tractus circulatorius   * ergometrie
  septumdefecten A  
  angina pectoris A  
  decompensatio cordis A  
  myocard infarct A  
  arrythmiën R  
  hypertensie R  
6 Tractus respiratorius   * 1e keuring: X-thorax
  luchtembolie A * longfunctie onderzoek
  CARA A  
7 Tractus digestivus    
  hiates hemiae/abominale hernia R  
  acute en/of chronische hepatitis of pancreatitis A  
  haermorrhoiden R  
8 Tractus urogenitalis   * urineonderzoek
  aandoeningen met abnormale nierfunctie A  
9 Keel-Neus-Oor   * toonaudiogram
  chronische otitis media A  
  middenoor plastieken A  
  M. Ménière A  
  mastoiditis A  
  gebitstoestand (losse elementen) R  
10 Haematologie   * volledig
  thallassaemia major A Bloedbeeld incl. Hb, Ht en leucocyten
*glucose
*sikkelcel
uitsluiten op indicatie
11 Overige aandoeningen    
  maligniteit R  
       
  CI (contra indicatie): A = absoluut, R = relatief (meestal tot correctie)
Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11 en AB: 6.14

3. Liaison met een geschikte duikerarts (1 risico)

Risico

Niet functionerende communicatiemiddelen

Minimale Beheersmaatregel

Geschikte communicatiemiddelen in relatie tot de werklocatie (inclusief back-up)

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB 6.15 lid 2

4. Medische en Fysiologische Overwegingen

4. Medische en Fysiologische Overwegingen

4.1 Monitoring Caissonwerker (1 risico)

Risico

Het niet waarnemen van wijzigingen in de gezondheidtoestand van de Caissonwerker

Minimale Beheersmaatregel

Het bewaken van de gezondheidstoestand van de caissonwerker. Mogelijke manieren zijn: video, spraakcommunicatie en klopsignalen. Uit de RI&E blijkt welke methode op welk moment gebruikt moet worden.

Naslagwerk

 

4.2 Piling Operations (1 risico)

Risico

Letsel

Minimale Beheersmaatregel

Heiwerkzaamheden niet tegelijkertijd met caissonwerkzaamheden uitvoeren of minimale afstanden hanteren gebaseerd op optredende effecten.

Naslagwerk

 

4.3 Vliegen na caissonwerk (1 risico)

Risico

Oplopen van een decompressieziekte tijdens het vliegen na het Caissonwerk.

Minimale Beheersmaatregel

Vliegreizen plannen conform de randvoorwaarden van de gebruikte decompressietabellen.

Naslagwerk

 

4.4 Duur van caissonarbeid (1 risico)

Risico

Chronische gezondheidsproblemen

Minimale Beheersmaatregel

Duur caissonarbeid en atmosferische periode plannen in overleg met de betrokken arts

Naslagwerk

 

4.5 Caissonwerker in Werkkamer (1 risico)

Risico

Dehydratatie

Minimale Beheersmaatregel

De caissonwerker dient voldoende gelegenheid te krijgen om te drinken.

Naslagwerk

 

4.6 Duikmedische risico's (2 risico's)

Risico

Primaire duikersziekte, secundaire duikersziekte, overige aandoeningen en decompressieziekte

Minimale Beheersmaatregel

Medische aspecten van het werken onder overdruk (e.e.a. volgens het cursusboek duikmedische begeleiding), briefing, aanwezigheid van een duikmedische begeleider en medisch evacuatieplan, contact mogelijkheden met duikerarts, aanwezigheid van een EHBO-uitrusting.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AR: bijlage XVI

Risico

Decompressieziekte

Minimale Beheersmaatregel

- Controle persoonlijke overdrukstaat + aangeven caissonwerker (evt. sportduiken en overdrukwerkzaamheden bij derden)
- Hanteren decompressietabellen
- Aanwezigheid decompressietank conform AB: 6.18.
- bij voorzienbare decompressie personenschutsluis voorzien van aparte ademgasvoorziening met voor elke inzittende 1 BIBS masker

Naslagwerk

 


Werkplanning

1. Risico Management Proces (1 risico)

Risico

Niet beschreven of nieuwe risico’s welke niet beheerst worden.

Minimale Beheersmaatregel

Periodiek herbeoordelen van de beschikbare RI&E, het uitvoeren van een specifieke RI&E voor het project en het uitvoeren van een LMRA door de Uitvoerder caissonarbeid voorafgaande aan de werkzaamheden en bij gewijzigde omstandigheden. (Denk hierbij aan 'management of change').

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: art. 5

2. Veilig gebruik van elektriciteit (1 risico)

Risico

Oplopen elektrische schok

Minimale Beheersmaatregel

specialist benaderen voor minimale beheersmaatregel

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

NEN Normen

3. Werken met Zuurstof verrijkte mengsels en zuurstof (2 risico's)

Risico

Zelf ontbranding/ explosie gevaar en brand versnelling

Minimale Beheersmaatregel

Het aandeel zuurstof mag in een decompressie kamer en overige afgesloten (woon-, verblijfs- of werk-)ruimten niet boven de 25% komen

Naslagwerk

 

Risico

Explosie gevaar

Minimale Beheersmaatregel

Uitrusting en materialen zuurstof schoon maken bij gebruik van 40% en hoger, werken conform WOD-SOE

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen

4. Lucht-, water- en bodemverontreiniging (1 risico)

Risico

Nadelige gezondheidseffecten

Minimale Beheersmaatregel

- Controle vooraf en specifieke werkinstructie en eventueel kleding, hierbij aandacht voor gevaarlijke stoffen en chemicaliën, niet alleen voor de caissonwerker maar ook voor de rest van het team.
- Toepassen van voldoende ventilatie in de werkkamer
- Werkkamer eventueel uitrusten met gasdetectieapparatuur.

Naslagwerk

 

5. Overdruksituatie (1 risico)

Risico

Onjuist gebruik decompressietabel

Minimale Beheersmaatregel

Vooraf vaststellen van gerealiseerde overdruk in Werkkamer en werktijden

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE

6. Condities in personenschutsluizen en compressiekamer (1 risico)

Risico

Onvoldoende kunnen vaststellen en regelen van condities. Hierdoor grotere kans op decompressieziekte etc.

Minimale Beheersmaatregel

In de personensluis dienen minimaal een uitschuttijden tabel, een uurwerk, een manometer en een thermometer aanwezig te zijn

Naslagwerk

 

7. Verlichting in werkkamer, personenschutsluizen, personenschacht en compressiekamer adequaat te verlichting middels elektrische verlichting. (1 risico)

Risico

Uitval van verlichting

Minimale Beheersmaatregel

Beschikbaar stellen waterdichte zaklantaarn aan elke caissonwerker. De zaklantaarn dient op de man gedragen te worden.

Naslagwerk

 

8. Weersomstandigheden

8. Weersomstandigheden

8.1 Temperatuur (1 risico)

Risico

Onderkoeling en oververhitting/warmte bevanging

Minimale Beheersmaatregel

1. Specifieke werkinstructie ten aanzien van de werkduur, kleding, beschutting, geconditioneerde werkomgeving, caissonwerker en ook overig personeel
2. Voorzieningen om de lichaamstemperatuur op peil te houden

Naslagwerk

 

9. Communicatie

9. Communicatie

9.1 Communicatie met derden/omstanders, zoals kraandrijvers, objectbedieners (1 risico)

Risico

Ontstaan van gevaarlijke situaties zoals: vallen van lasten, bekneld raken, vastgezogen of vast raken, etc

Minimale Beheersmaatregel

Afstemmen en afgestemd blijven met derden/omstanders

Naslagwerk

 

9.2 Miscommunicatie (1 risico)

Risico

Onduidelijkheid omtrent instructies sluiswachter vs caissonwerker

Minimale Beheersmaatregel

Vooraf afstemmen te gebruiken taal. Opnemen van communicatieprocedure in werkinstructie.

Naslagwerk

 


Noodprocedures en voorzieningen

1. Het omgaan met een gewonde of bewusteloze caissonwerker (1 risico)

Risico

Oplopen van (aanvullend) letsel, verdrinking

Minimale Beheersmaatregel

Het opnemen van deze noodprocedure in de werkinstructie

Naslagwerk

 

2. Niet functionerende of kapotte apparatuur (1 risico)

Risico

Toegenomen kans op ongevallen en persoonlijk letsel

Minimale Beheersmaatregel

Afbreken van de caissonwerkzaamheden en uitvoeren van afgesproken noodprocedure

Naslagwerk

 

3. Brand in en/of om de compressiekamer of de compressiefaciliteit (1 risico)

Risico

Letsel, decompressieziekten

Minimale Beheersmaatregel

Compressietank conform de eisen WOD-SOE, brandbestrijdingsprocedures en procedures waarin expliciet aandacht voor omgang met geforceerde decompressie wegens een evacuatie.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen

4. Ontstaan van brand in werkkamer, Personenschutsluis, Compressiekamer of Materiaalsluis (1 risico)

Risico

- Letsel
- Verstikking
- Decompressieziekten

Minimale Beheersmaatregel

Plaatsen van, voor de toepassing zijn de overdruk, geschikte (hyperbare) brandblussers welke tevens geschikt zijn voor elektrische installaties. Als er sprake is van een beperkte ruimte dienen deze brandblussers gevuld te zijn met een niet giftig drijfgas. Bijvoorbeeld in de personensluizen en de compressiekamer. Beschikbaar stellen van vluchtmaskers met voldoende capaciteit om de personeelssluizen te kunnen bereiken. Controle unit dusdanig uitrusten dat de sluiswachter de gelegenheid heeft om de caissonwerkers op verantwoorden wijze uit te sluizen.

Naslagwerk

 

5. Uitvallen van stroomvoorziening waardoor de overdruk en/of verlichting in de werkkamer, personenschutsluis, personenschacht of compressiekamer ook uitvallen. (1 risico)

Risico

Wegvallen van overdruk en/of stroomvoorziening. Waardoor een toegenomen kans op persoonlijk letsel, decompressieziekte.

Minimale Beheersmaatregel

Installeren van een onafhankelijke noodvoorziening waarbij minimaal alle onderdelen welke nodig zijn voor het in stand houden van de overdruk en de verlichting direct worden over genomen.

Naslagwerk

 

6. Personensluis onbereikbaar voor uitsluizen vanwege calamiteit (1 risico)

Risico

Verstikking, verdrinking

Minimale Beheersmaatregel

Indien praktisch uitvoerbaar installeren van minimaal 2 stuks personen sluizen

Naslagwerk

 

7. Communicatie (1 risico)

Risico

Uitvallen van communicatie

Minimale Beheersmaatregel

1. Werkkamer, personenschutsluizen en personenschachten te voorzien van:
- Telefoon of ander akoestisch materieel
- een 2e , onafhankelijk , werkend communicatiesysteem
2. Indien 1 van de systemen buiten werking is dienen aanvullende maatregelen genomen te worden en/ of de werkzaamheden te worden onderbroken

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimum Eisen aan Systemen

8. Werkgever calamiteiten ruimte (1 risico)

Risico

Onmogelijkheid om bij voorkomende calamiteiten adequaat te handelen

Minimale Beheersmaatregel

De beschikbaarheid van een ruimte uitgerust met voldoende communicatie middelen, relevante documentatie en andere noodzakelijke faciliteiten voor het ondersteunde/coördinerende team dat in geval van nood wordt ingezet.

Naslagwerk