SCUBA Categorie A1Verplichtingen, verantwoordelijkheden en eisen

1. Werkgever

Hieronder staan alle verplichtingen, verantwoordelijkheden en eisen waaraan de werkgever moet voldoen.

1.1 Werkinstructie (2 risico's)

Risico

Werkinstructie niet in lijn met wet- en regelgeving en stand der techniek

Minimale Beheersmaatregel

Versiebeheer, wijzigingenstaat, evaluatie en onderhoud (custodian/penvoerder)

Naslagwerk

 

Risico

Werkinstructie onvolledig (ondeugdelijke werkinstructie)

Minimale Beheersmaatregel

Minimale inhoud:
-Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
-Materieel en onderhoud
-Duikprocedures, waaronder noodprocedures (Zie ook NOODPROCEDURES EN VOORZIENINGEN)
-Inschakeling en gereedheid/gekleedheid van de reserve duiker
-Voorzieningen en procedures voor situaties welke afwijken van de algemeen voorkomende werksituaties
- Richtlijnen voor decompressie
- Ongevalsmelding en medische hulp
- Samenstelling en gebruik van de EHBO-uitrusting
- Teamsamenstelling (omvang, kwalificaties, en taken en bevoegdheden).

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB: 6.15 lid 1a (deugdelijke werkinstructie), IMO resolutie A.692(17) Guidelines and Specifications for Hyperbaric Evacuation Systems

1.2 Werksituatie (1 risico)

Risico

Het onvoldoende borgen van een veilige werksituatie

Minimale Beheersmaatregel

Beschikbaar hebben van RI&E
Beschikbaar stellen van een veilige en geschikte werklocatie
Vastleggen van de taken en de verantwoordelijkheden van derden

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 5, IMO resolution A.831(19) Code of Safety for Diving Systems
AW: 19

1.3 Inhoud werkplan (1 risico)

Risico

Werkplan onvolledig

Minimale Beheersmaatregel

Minimale inhoud werkplan:
-projectspecifieke Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden;
-projectspecifieke RI&E.

Naslagwerk

 

1.4 Fysieke belasting (1 risico)

Risico

Fysieke belasting

Minimale Beheersmaatregel

Inventariseren zwaar materieel, geven van voorlichting

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB: Hfd 5, afdeling 1

2. Opdrachtgever/ derden

2. Opdrachtgever/ derden

2.1 Informatie aan opdrachtnemer (1 risico)

Risico

Het niet volledig informeren van de opdrachtnemer

Minimale Beheersmaatregel

Formeel vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle betrokken partijen, bijvoorbeeld door middel van een werkvergunningen systeem ter voorkoming van het in gevaar brengen van de opdrachtnemer

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 19

3. Duikploegleider

3. Duikploegleider

3.1 Bekendheid werkinstructie en werkplan (1 risico)

Risico

Onvoldoende bekend met de werkinstructie en het werkplan

Minimale Beheersmaatregel

Duikploegleider dient voldoende tijd te krijgen om de werkinstructie en het werkplan te bestuderen

Naslagwerk

 

3.2 Bekendheid duiksysteem (1 risico)

Risico

Onvoldoende bekend met het duiksysteem

Minimale Beheersmaatregel

Duikploegleider dient voldoende tijd te krijgen om zich te bekwamen in het gebruik van het gebruikte overdruk/duiksysteem

Naslagwerk

 

3.3 Personeel (1 risico)

Risico

Niet geschikt/ getrained/ gekeurd

Minimale Beheersmaatregel

De duikploegleider controleert of de duikploeg geschikt is voor de taken die de duikploeg gaat uitvoeren en of de duikploeg in bezit is van de juiste en geldige (duik)certificaten en een geldige medische keuring

Naslagwerk

 

3.4 Ademgas (2 risico's)

Risico

Te geringe ademgasvoorraad

Minimale Beheersmaatregel

In geval van nood dient de duiker gebruik te kunnen maken van een zodanige hoeveelheid reserve-ademgas om de duik af te breken en op een veilige wijze te beeindigen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van controlelijst, controle door de duikploegleider, reservedrukwaarschuwingsinrichting (actief of passief afhankelijk van de omstandigheden) en een duikplanning / duik werktijd berekening. Werken conform de WOD-SOE.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen AB 6.15 lid 1 b

Risico

Onjuist ademgas

Minimale Beheersmaatregel

Voorafgaand aan de duik dient de duikploegleider zeker te stellen dat het juiste ademgas wordt gebruikt.

In geval van SCUBA-duiken moet bij gebruik van een ademgas anders dan lucht de samenstelling van het ademgas voor aanvang van de duik overtuigend zijn vastgesteld.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB 6.15 lid 1 b

4. Duikers

4. Duikers

4.1 Bekendheid werkplan (1 risico)

Risico

Onvoldoende bekend met het werkplan

Minimale Beheersmaatregel

Duikers dienen voldoende geïnstrueerd te worden, Deugdelijke instructie (bv startwerkvergadering/kickoff) en formeel vastleggen van taken en verantwoordelijkheden

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 8, AB: 6.15

5. Duik assistent (Tender)

5. Duik assistent (Tender)

5.1 Bekendheid werkzaamheden (1 risico)

Risico

Onvoldoende bekend met de overdrukwerkzaamheden en hun daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden

Minimale Beheersmaatregel

Deugdelijke instructie (bv startwerkvergadering/kickoff) en formeel vastleggen van taken en verantwoordelijkheden

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 8, AB: 6.15

6. Ander ondersteunend personeel

6. Ander ondersteunend personeel

6.1 Bekendheid werkzaamheden (1 risico)

Risico

Onvoldoende bekend met de overdrukwerkzaamheden en hun daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden

Minimale Beheersmaatregel

Deugdelijke instructie (bv startwerkvergadering/kickoff) en formeel vastleggen van taken en verantwoordelijkheden

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 8, AB: 6.15


Materieel

1. Materieel algemeen (5 risico’s)

Risico

Beschadigd

Minimale Beheersmaatregel

Materiaalbeheer, controle door duiker en duikploegleider, werken conform de WOD-SOE.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE  Onderhoudssysteem eisen

Risico

Ongekeurd

Minimale Beheersmaatregel

Controle door of onder verantwoording van duikploegleider, werken conform de WOD-SOE.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Detailbladen

Risico

Ondeugdelijk

Minimale Beheersmaatregel

Controle door of onder verantwoording van duikploegleider, werken conform de WOD-SOE.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE
-Detailbladen
-Minimumeisen aan systemen

Risico

Verkeerd gereedgemaakt c.q. niet werkend

Minimale Beheersmaatregel

Controle door of onder verantwoording van duikploegleider, werken conform de WOD-SOE.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE
-Onderhoudssysteem eisen
-Detailbladen
-Minimumeisen aan systemen

Risico

Niet voldoen aan de minimale systeemeisen

Minimale Beheersmaatregel

Werken volgens WOD-SOE

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen en IMO

2. Ademgas (1 risico)

Risico

Verkeerde ademgaskwaliteit

Minimale Beheersmaatregel

Periodieke controle installatie en controle vooraf van keuringsrapport, werken cf de WOD-SOE.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Detailbladen

3. Het verplaatsen van een (gewonde) duiker van en naar de duikwerkplek (1 risico)

Risico

Het oplopen van letsel, schade duikuitrusting of vertraging.

Minimale Beheersmaatregel

Het beschikbaar hebben van een voorziening waarmee de duiker op veilige wijze in en uit de vloeistof kan komen waarin de duikarbeid wordt verricht.
Het beschikbaar hebben van een voorziening om in geval van nood een gewonde of bewusteloze duiker aan dek c.q. aan wal te brengen. Werken conform WOD-SOE

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen


Personeel

1. Kwalificatie en competentie

1. Kwalificatie en competentie

1.1 Duikassistent (Tenders) Categorie A1 (1 risico)

Risico

Incompetente duikassistent

Minimale Beheersmaatregel

De duikploegleider controleert dat de duikassistent die hij/ zij heeft aangesteld:
- fysiek in staat is te kunnen assisteren bij nood procedures:
- kennis heeft van de routing in het gebouw/ dierentuin
- een taak omschrijving heeft en hij/zij hiermee bekend is
- geïnstrueerd en geoefend is hoe te handelen bij noodprocedures
- beschikbaar is tijdens duikwerkzaamheden
- aanwezig is bij de bespreking van de duikwerkzaamheden voor aanvang werk

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11

1.2 Duiker (2 risico’s)

Risico

Niet gekwalificeerd en/of incompetent duikpersoneel

Minimale Beheersmaatregel

Opleiding, oefenen, competentiebewaking en controle certificaten en aangeven door de duiker

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11, AB: 6.14 en 6.16, AR: hfd 6 en Bijlage XVIc

Risico

Het ontbreken van praktijkervaring of specifieke praktijkervaring

Minimale Beheersmaatregel

Het aantal in te zetten duikers met geen of beperkte specifieke praktijkervaring moet afgewogen worden tijdens de werkvoorbereiding.

Naslagwerk

 

1.3 Reserveduiker (1 risico)

Risico

Te laat inzetbaar om een duiker in nood te assisteren

Minimale Beheersmaatregel

1. Een reserveduiker moet aanwezig zijn op de duiklocatie.
2. De reserveduiker moet onmiddellijk inzetbaar en volledig aangekleed zijn, behalve zijn masker of duikhelm, wanneer in de volgende condities duikarbeid worden uitgevoerd
- bij stroming/ getijdenwerking boven 0,5 meter per seconde
- wanneer er gedoken wordt onder risicovolle omstandigheden
- wanneer er grote kans bestaat dat een duiker ergens aan vast raakt
- in elk andere situatie wanneer de duikploegleider van mening is dat er een noodzaak is dat een duiker onmiddellijk assistentie nodig heeft.
3. In alle andere gevallen moet de reserveduiker direct beschikbaar zijn, het duikmateriaal klaar liggen, getest zijn en gereed voor onmiddellijk gebruik.
4. Bij Mijnbouw en energiewinning gerelateerde duikarbeid moet de reserve duiker onmiddellijk inzetbaar en volledig aangekleed zijn, behalve zijn duikhelm

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB: 6.16, AR: hfd 6 en Bijlage XVIc

1.4 Duikploegleider (1 risico)

Risico

Niet gekwalificeerd en/of incompetent duikpersoneel

Minimale Beheersmaatregel

Opleiding, oefenen, competentiebewaking en controle certificaten door werkgever en aangeven door de werknemer

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11, AB: 6.14 en 6.16, AR: hfd 6 en Bijlage XVIb

1.5 Duikmedisch begeleider (2 risico’s)

Risico

Niet gekwalificeerd en/of incompetente duikmedische begeleider

Minimale Beheersmaatregel

1. Opleiding, oefenen, competentiebewaking en controle certificaten en aangeven door de werknemer
2. Bij duikarbeid binnen:
- Categorie A1 dient de duikmedische begeleider minimaal in het bezit te zijn van een certificaat Beperkt Duikmedisch Begeleider (EHBO Duikarbeid)

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW:11
AB: 6.15 lid 1c (duikmedisch begeleider)
AR: hfd 6 en Bijlage XVId

Risico

Niet inzetbaar voor begeleiding hyperbare behandeling in de compressiekamer

Minimale Beheersmaatregel

-Wanneer deze duikmedische begeleider een lid is van de duikploeg, mag hij niet zelf duiken noch mag hij in de voorafgaande 12 uur dieper dan 9 meter gedoken hebben -Uitsluitend ingeval de duikploeg uit 2 personen mag bestaan (Categorie A1, Ingevolge AB artikel 6.16, vierde lid en arbocatalogus PERSONEEL punt 2) kan de duikmedische begeleider als ploegleider en reserveduiker optreden; het onder a. genoemde 12-uurscriterium vervalt dan.

Naslagwerk

 

1.6 Duikerarts (1 risico)

Risico

Niet gekwalificeerd en/of incompetente duikerarts

Minimale Beheersmaatregel

Een duikerarts B of een duikerarts A dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat behorend bij de werkzaamheden die hij gaat uitvoeren, waarbij geld dat:
Een duikerarts A is alleen bevoegd tot periodiek onderzoek (herkeuring) van beroepsduikers
Een Duikerarts B is bevoegd tot:
1. Het uitvoeren van initieel onderzoek (inkeuring) van beroepsduikers
2. Het uitvoeren van onderzoek (herkeuring) van beroepsduikers
3. Het optreden als duikmedisch begeleider
4. Het optreden als duikmedisch adviseur

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB: 6.14 a lid 1 en lid 2
AB: 6.14 b
AB: 6.15 lid 2
AR: hfd 6 en Bijlage XVIa

2. Aantal personeel/ teamomvang (2 risico’s)

Risico

Te klein team om in nood geraakte duiker uit vloeistof te halen en/of om op adequate wijze externe hulp in te schakelen.

Minimale Beheersmaatregel

Minimale teamomvang bij het duiken is te allen tijde conform AB art 6.16 lid 1 (ten minste één duiker, een reserveduiker en een ploegleider). Indien gedoken wordt in de duikarbeid categorie A2 + A3 of categorie B1 - B4, mag geen gebruik gemaakt worden van de afwijking die is opgenomen in AB art 6.16 lid 4. Indien gedoken wordt in de duikarbeid categorie A1 en gebruikt gemaakt wordt van de afwijking die is opgenomen in AB art 6.16 lid 4 dan dient het team uitgebreid te worden met ten minste 1 ondersteunend teamlid (duikassistent) (Zie ook PERSONEEL punt 1.1).

Naslagwerk

 

Risico

Te klein team om de werkzaamheden op veilige wijze uit te kunnen voeren

Minimale Beheersmaatregel

Teamomvang wordt bepaald door aard van de werkzaamheden, duikmethode en de afhandeling van mogelijke noodsituaties. Onder de hierna te noemen omstandigheden is sprake van een voorzienbare kans dat de duikers in moeilijkheden raken, zoals bedoeld in AB artikel 6.16 lid 4:
-reserveduiker kan duikuitrusting niet zelf aantrekken;
-slecht zicht, te weten: op minder dan 1 meter zijn personen of voorwerpen niet duidelijk zichtbaar;
-onmogelijkheid vrij op te stijgen;
-aanwezigheid obstakels;
-betreden van holle ruimten;
-het opleiden en trainen van duikers.
Bij Mijnbouw/energiewinning gerelateerd overdrukwerk bedraagt de minimale teamomvang vijf personen (duikploegleider, duiker, reserveduiker, duikassistent voor de duiker en een duikassistent voor de reserveduiker).

Naslagwerk

 

3. Werkperioden/ tijden (1 risico)

Risico

Oververmoeidheid en concentratieverlies

Minimale Beheersmaatregel

Werken cf ATW, en ingeval van saturatieduiken in elke 24 uur ten minste 12 uur onafgebroken rust voor de duiker.
Bellruns mogen van afkoppelen van tot en met aankoppelen aan het systeem niet langer duren dan 8 uur.
Een duiker mag zich niet langer dan 6 uur buiten de duikklok bevinden.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

ATW, DMAC D 20

4. Veiligheidstraining (Safety Training) (1 risico)

Risico

onvoldoende kennis en ervaring ten aanzien van veilig werken

Minimale Beheersmaatregel

Het in voldoende mate volgen van veiligheidstrainingen en beoefenen van noodprocedures (zie  ook NOODPROCEDURES EN VOORZIENINGEN) in relatie met de werkzaamheden

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

VCA, BHV, EHBO, etc..


Medisch

1. Medische uitrusting (1 risico)

Risico

Onjuiste samenstelling medische uitrusting

Minimale Beheersmaatregel

1. Zuurstofkoffer is noodzakelijk onderdeel van de eerste hulp uitrusting. De hoeveelheid beschikbare zuurstof dient te worden afgestemd op de reistijd naar de dichtstbijzijnde recompressiefaciliteit (Zie ook NOODPROCEDURES EN VOORZIENINGEN punt 2.1) of de tijd die verstrijkt tot het arriveren van professionele medische hulp.
2. Voorts gelden voor sportduikers de eisen aan de eerste-hulpuitrusting zoals die zijn gesteld door de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB).

Beperkt Duikmedisch Begeleider minimum medische uitrusting
- Zuurstof koffer
- Verbandkoffer zoals voorgeschreven door bedrijfsgeneeskundige dienst of voldoet aan Oranje Kruis richtlijnen voor bedrijven

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB: 6.15 lid 1d (EHBO-uitrusting)

2. Medische keuring/ controle (4 risico’s)

Risico

Medicijn gebruik, alcohol gebruik en gebruik geestverruimende middelen

Minimale Beheersmaatregel

Aangeven duiker

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11 en AB: 9.5

Risico

Lichamelijke gesteldheid

Minimale Beheersmaatregel

Aangeven duiker

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11 en AB: 9.5

Risico

Geestelijke gesteldheid

Minimale Beheersmaatregel

Aangeven duiker

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11 en AB: 9.5

Risico

Duikmedisch ongekeurd

Minimale Beheersmaatregel

1. Controle duiker logboek + aangeven duiker
2. De keuring voor aanvang van de arbeid onder overdruk dient door een duikerarts met het certificaat duikerarts B uitgevoerd te worden in een voldoende toegerust centrum om alle aspecten te kunnen onderzoeken. Periodieke keuringen kunnen ook door artsen met het certificaat duikerarts A worden uitgevoerd. Na een doorgemaakte duikerziekte - zoals decompressieziekte, luchtembolie of aandoening genoemd als absolute contra-indicatie dient het medisch onderzoek plaats te vinden door een duikerarts met het certificaat duikerarts B.
Met betrekking tot het arbeidsgezondheidskundig onderzoek van personen die duikarbeid, caissonarbeid, of overige arbeid onder overdruk verrichten geld het volgende:
Een persoon die wordt belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk:
• moet onbelemmerd zijn werkzaamheden onder overdruk kunnen uitvoeren, onder fysiek zware omstandigheden kunnen zwemmen/lopen, communiceren en de verantwoordelijkheid psychisch aankunnen;
• mag zichzelf of een ander lid van het team niet in gevaar brengen door een medische aandoening bij werkzaamheden onder overdruk zoals bewustzijnsverlies, oriëntatieverlies of paniekaanval;
• mag geen aandoening hebben die ten gevolge van arbeid onder overdruk kan verergeren;
• mag geen aandoening hebben die aanleiding kan geven tot het ontstaan van een duikerziekte zoals decompressieziekte of barotrauma.

Ten minste dienen de volgende aspecten onderzocht te worden:

    CI Onderzoek/Biometrie
1 Infectieziekten    
   indien onbehandeld R  
2 Endocriene organen    
  diabetus mellitus A  
3 Psychische aandoeningen    
  Psychosyndromen en psychotische toestandsbeelden A  
  Claustrofobie A  
4 Zenuwstelsel   *baseline
   episoden van bewustzijnsverlies, convulsies, gezichtsverlies, verlies motoriek en/of oriëntatie A neurologische status
*visus
  duizeligheid A  
  epilepsie A  
5 Tractus circulatorius   * ergometrie
  septumdefecten A  
  angina pectoris A  
  decompensatio cordis A  
  myocard infarct A  
  arrythmiën R  
  hypertensie R  
6 Tractus respiratorius   * 1e keuring: X-thorax
  luchtembolie A * longfunctie onderzoek
  CARA A  
7 Tractus digestivus    
  hiates hemiae/abominale hernia R  
  acute en/of chronische hepatitis of pancreatitis A  
  haermorrhoiden R  
8 Tractus urogenitalis   * urineonderzoek
  aandoeningen met abnormale nierfunctie A  
9 Keel-Neus-Oor   * toonaudiogram
  chronische otitis media A  
  middenoor plastieken A  
  M. Ménière A  
  mastoiditis A  
  gebitstoestand (losse elementen) R  
10 Haematologie   * volledig
  thallassaemia major A Bloedbeeld incl. Hb, Ht en leucocyten
*glucose
*sikkelcel
uitsluiten op indicatie
11 Overige aandoeningen    
  maligniteit R  
       
  CI (contra indicatie): A = absoluut, R = relatief (meestal tot correctie)
Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11 AB: 6.14

3. Liaison met een geschikte duikerarts (1 risico)

Risico

Niet functionerende communicatiemiddelen

Minimale Beheersmaatregel

Geschikte communicatiemiddelen in relatie tot de werklocatie (inclusief back-up)

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AB 6.15 lid 2

4. Medische en Fysiologische Overwegingen

4. Medische en Fysiologische Overwegingen

4.1 Duiker controle (1 risico)

Risico

Het niet waarnemen van wijzigingen in de gezondheidtoestand van de duiker

Minimale Beheersmaatregel

Het bewaken van de gezondheidstoestand van de duiker. Mogelijke manieren zijn: video (ROV), spraakcommunicatie en lijnsignalen. Uit de RI&E blijkt welke methode gebruikt moet worden.

Naslagwerk

 

4.2 Vliegen na duiken (1 risico)

Risico

Oplopen van een decompressieziekte tijdens het vliegen na het duiken.

Minimale Beheersmaatregel

Vliegreizen plannen conform de randvoorwaarden van de gebruikte decompressietabellen.

Naslagwerk

 

4.3 Duikmedische risico's (2 risico’s)

Risico

Primaire duikerziekte, secundaire duikerziekte, overige aandoeningen en decompressieziekte

Minimale Beheersmaatregel

Duikmedische aspecten van het duiken zoals opgenomen in het cursusboek duikmedische begeleiding voor desbetreffende categorie duikarbeid, briefing, aanwezigheid van een duikmedische begeleider en medisch evacuatieplan, contact mogelijkheden met duikerarts, aanwezigheid van een EHBO-uitrusting.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AR: bijlage XVI a, c en d

Risico

Decompressieziekte

Minimale Beheersmaatregel

Controle duikerlogboek + aangeven duiker (evt sportduiken en duiken bij derden) en hanteren decompressietabellen, aanwezigheid decompressietank conform AB: 6.18.

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: 11


Werkplanning

1. Risico Management Proces (1 risico)

Risico

Niet beschreven of nieuwe risico’s welke niet beheerst worden.

Minimale Beheersmaatregel

Periodiek herbeoordelen van de beschikbare RI&E, het uitvoeren van een specifieke RI&E voor het duikproject en het uitvoeren van een RI&E door de duikploegleider voorafgaande aan de duikoperatie en bij gewijzigde omstandigheden. (Denk hierbij aan 'management of change').

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AW: art. 5

2. Operational and Safety Aspects

2. Operational and Safety Aspects

2.1 Duikdiepte (3 risico's)

Risico

Niet in staat om op de gewenste duik diepte te blijven

Minimale Beheersmaatregel

Een voorziening die de duiker in de gelegenheid stelt op een gewenste diepte te verblijven

Naslagwerk

 

Risico

Duikmethode/ categorie/ materieel ongeschikt voor duikdiepte en of duikwerkzaamheden

Minimale Beheersmaatregel

Hanteren van de limieten gesteld in AR Bijlage XVIc de . Werken conform de WODSOE

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

AR Bijlage XVIc
WOD-SOE Minimumeisen aan systemen

Risico

Gebruik onjuiste decompressietabel

Minimale Beheersmaatregel

Vaststellen van de duikdiepte.
Voorzieningen conform WOD-SOE

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen

2.2 Uitlaten (1 risico)

Risico

Vervuild water (thermisch en/of chemisch), ongecontroleerd 'wegblazen' van de duiker,

Minimale Beheersmaatregel

Uitlaat dichtzetten of voldoende afstand houden.

Naslagwerk

 

2.3 Inlaat (1 risico)

Risico

Vastgezogen worden c.q. beknelling

Minimale Beheersmaatregel

Inlaat dichtzetten of voldoende afstand houden waarbij de duikploegleider de controle heeft over de bediening van de pomp. Eventueel gebruik maken van een werkvergunning of "safe to dive certificate"

Naslagwerk

 

2.4 Veilig gebruik van elektriciteit (1 risico)

Risico

Oplopen elektrische schok

Minimale Beheersmaatregel

Specialist benaderen voor minimale beheersmaatregel

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

IMCA D 045 en IMCA R 004

2.5 Hoge druk spuit (1 risico)

Risico

Snijwonden van ledematen en infectie (vuil water)

Minimale Beheersmaatregel

Werken met zodanige lanslengte dat lichaam niet geraakt kan worden door waterstraal
Bij kortere lanslengte werken met een twee handige activering

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

Stichting Industriële Reiniging (SIR) handboek "Hogedruk vloeistof reinigen".

2.6 Werken met Zuurstof verrijkte mengsels en zuurstof (2 risico's)

Risico

Zelf ontbranding/ explosie gevaar en brand versnelling

Minimale Beheersmaatregel

Het aandeel zuurstof mag in een decompressie kamer en overige afgesloten (woon-, verblijfs- of werk-)ruimten niet boven de 25% komen

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen

Risico

Explosie gevaar

Minimale Beheersmaatregel

Uitrusting en materialen zuurstof schoon maken bij gebruik van 40% en hoger, werken conform WOD-SOE

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen

2.7 Onderwater obstructies (2 risico’s)

Risico

Verstrikt raken

Minimale Beheersmaatregel

Indien mogelijk en noodzakelijk verwijderen, verkennende duik. Opnemen in een specifiek werkplan. Raadplegen van beschikbare data betreffende duiklocatie.

Naslagwerk

 

Risico

Schade aan duikuitrusting

Minimale Beheersmaatregel

Indien mogelijk en noodzakelijk verwijderen, verkennende duik. Opnemen in een specifiek werkplan. Raadplegen van beschikbare data betreffende duiklocatie.

Naslagwerk

 

3. Overwegingen lucht, weer en zee condities

3. Overwegingen lucht, weer en zee condities

3.1 Weersomstandigheden, Duisternis (1 risico), Verminderd zicht (boven water) (1 risico), Temperatuur (1 risico)

Risico

Duisternis: Onvoldoende overzicht werklocatie

Minimale Beheersmaatregel

Verlichting

Naslagwerk

 

Risico

Verminderd zicht (boven water): Onvoldoende overzicht werklocatie

Minimale Beheersmaatregel

Limiet stellen, het werkgebied van de duiker moet altijd zichtbaar zijn en bij scheepvaart een situatie afhankelijke limiet stellen

Naslagwerk

 

Risico

Temperatuur: Onderkoeling en oververhitting/warmte bevanging

Minimale Beheersmaatregel

1. Specifieke werkinstructie ten aanzien van de werkduur, kleding, beschutting, geconditioneerde werkomgeving, duiker en ook overig personeel
2. Voorzieningen om de lichaamstemperatuur van de duiker op peil te houden

Naslagwerk

 

3.2 Gevaarlijke mariene dieren (1 risico)

Risico

Persoonlijk letsel

Minimale Beheersmaatregel

Beschermende kleding en een specifieke werkinstructie

Naslagwerk

 

4. Communicaties

4. Communicaties

4.1 Communicatie met derden/omstanders, zoals: -scheepvaart, dekpersoneel, objectbedienaars, kraandrijvers (1 risico)

Risico

Ontstaan van gevaarlijke situaties zoals: -aanvaringen, overvaring, vallen van lasten, bekneld raken, vastgezogen of vast raken, etc

Minimale Beheersmaatregel

Afstemmen en afgestemd blijven met derden/omstanders, markeren van de duiklocatie, voeren van de voorgeschreven signalen

Naslagwerk

 

4.2 Miscommunicatie (1 risico)

Risico

Onduidelijkheid omtrent instructies duikploegleider vs duiker

Minimale Beheersmaatregel

Vooraf afstemmen te gebruiken taal. Opnemen van communicatieprocedure in werkinstructie.

Naslagwerk

 


Noodprocedures en voorzieningen

1. Duik noodgevallen

1. Duik noodgevallen

1.1 Verlies communicatie (1 risico)

Risico

Toegenomen kans op ongevallen

Minimale Beheersmaatregel

Afbreken van de duik. Werken conform WOD-SOE

Naar de pagina naslagwerk.

Naslagwerk

WOD-SOE Minimumeisen aan systemen

1.2 Duiker in nood (1 risico)

Risico

Toegenomen kans op persoonlijk letsel

Minimale Beheersmaatregel

Afbreken van de duik, verlenen van assistentie waaronder inzet reserve duiker en uitvoeren van afgesproken noodprocedure

Naslagwerk

 

1.3 Het omgaan met een gewonde of bewusteloze duiker (1 risico)

Risico

Oplopen van (aanvullend) letsel, verdrinking

Minimale Beheersmaatregel

Het opnemen van deze noodprocedure in de werkinstructie

Naslagwerk

 

1.4 Niet functionerende of kapotte apparatuur (1 risico)

Risico

Toegenomen kans op ongevallen en persoonlijk letsel

Minimale Beheersmaatregel

Afbreken van de duik en uitvoeren van afgesproken noodprocedure

Naslagwerk

 

2. Hyperbare Evacuatie

Evacuatie duikers van de duiklokatie vanwege een nood situatie zoals brand of zinkend schip/ platform

2.1 SCUBA, geen of afgebroken decompressie na duik vanwege evacuatie (1 risico)

Risico

Oplopen van decompressieziekte

Minimale Beheersmaatregel

Procedure en middelen (oa. voldoende zuurstof en medische voorzieningen tijdens transport) om duiker over te brengen naar de dichtst bijzijnde recompressiefaciliteit

Naslagwerk

 

3. Duikwerkgever calamiteiten ruimte (1 risico)

Risico

Onmogelijkheid om bij voorkomende calamiteiten adequaat te handelen

Minimale Beheersmaatregel

De beschikbaarheid van een ruimte uitgerust met voldoende communicatie middelen, relevante documentatie en andere noodzakelijke faciliteiten voor het ondersteunde/coördinerende team dat in geval van nood wordt ingezet.

Naslagwerk