Geldigheid Arbocatalogus Werken onder Overdruk inclusief  WOD-SOE en Informatiebladen duiken

De huidige van toepassing zijnde Arbocatalogus deel: Duikarbeid inclusief de WOD-SOE en twee Informatiebladen duiken zijn goedgekeurd door het CCvD van SWOD op 23 juni 2020 en zijn van kracht vanaf 1 oktober 2020.

Noot: De 2018 Arbocatalogus Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk is niet aangepast.

De werkgevers en werknemers hebben destijds afgesproken dat de Arbocatalogus na perioden van 3 jaar geëvalueerd wordt. Er kan dan worden gekeken of zich grote veranderingen hebben voorgedaan in de aard van de werkzaamheden, dan wel richtlijnen of werkmethoden. En dat kan op zich aanleiding zijn om de inhoud van de Arbocatalogus hierop aan te passen.

De werkgevers en werknemers kunnen ook gezamenlijk het besluit nemen dat een tussentijdse actualisatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege onderzoeksresultaten en aanbevelingen na ongevallen tijdens werken onder overdruk. Daarnaast ontwikkelt de kennis en techniek zich voortdurend hetgeen ook kan leiden tot actualisatie van de Arbocatalogus inclusief WOD-SOE.

2010 eerste Arbocatalogus en actualisaties

De eerste Arbocatalogus deel: “Duikarbeid” en deel; “Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk” is na positieve toetsing door Inspectie SZW van kracht geworden op 7 oktober 2010.

De volgende actualisaties hebben tot nu toe plaats gevonden:

2014 actualisatie

Medio 2013 is een werkgroep binnen de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD) gestart met de actualisatie van de Arbocatalogus Werken Onder Overdruk en het maken van de Werken Onder Overdruk – Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE), wat nu onderdeel vormt van de Arbocatalogus. In het voorjaar van 2014 is deze versie van de Arbocatalogus door Inspectie-SZW positief getoetst, waarop de herziene versie van kracht is geworden.

2018 actualisatie

In 2015 is de SWOD Projectgroep Arbocatalogus gestart met een nieuwe actualisatie van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk en de WOD-SOE en deze zijn goedgekeurd door het CCvD van SWOD op 20 maart 2018.

2020 actualisatie

In 2018 is weer gestart met een actualisatie van de Arbocatalogus duikarbeid en WOD-SOE en ook zijn er twee Informatiebladen duiken  ontwikkeld. Deze zijn goedgekeurd door het CCvD van SWOD op 23 juni 2020.

Wijzigingen 2020

Arbocatalogus Duikarbeid

In de Arbocatalogus duikarbeid zijn opgenomen onder andere:

  • Een sectie over training voor het gebruik van SCUBA met Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV), wat alleen gebruikt mag worden door overheidsdiensten;
  • Eisen betreffende minimum informatie die een opdrachtgever aan een opdrachtnemer moet verschaffen;
  • Extra eisen waar op gelet moet worden tijdens de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

WOD-SOE

In het document Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE) zijn opgenomen onder andere:

  • Een definitie voor SCUBA met Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV);
  • Onderhoudssysteem eisen, verlenging van de geldigheidsduur van certificaten;
  • Minimum system eisen voor SCUBA met Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV), wat alleen gebruikt mag worden door overheidsdiensten;
  • De minimum system eisen staan in drie separate secties SCUBA, Surface Supplied Equipment (SSE) en Saturatiesysteem duikwerkzaamheden en is er een verwijzing naar de relevante Detailbladen, die waar nodig aangepast zijn.

Informatiebladen duiken

Ook zijn er twee Informatiebladen duiken ontwikkeld die in detail omschrijven de risico,s en beheersmaatregelen van Drukverschillen (Delta P) en Werkzaamheden met een Hogedrukspuit.

GELDIGHEID RICHTLIJN WERKEN ONDER OVERDRUK ARBEID HYPERBARE GENEESKUNDE

De Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde is samengesteld door een project groep binnen hyperbare geneeskunde en is na consultatie met de werkgevers en werkgevers hyperbare geneeskunde arbeid en de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde goedgekeurd door het CCvD van SWOD op 20 maart 2019 en is van kracht vanaf 1 november 2019.

Iedere 3 jaar wordt de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde door de werkgevers en werknemers geëvalueerd om te kijken of de Richtlijn moet worden aangepast gebaseerd op wijzigingen in wetgeving, richtlijnen en stand der techniek. Eventueel kan ook besloten worden een tussentijdse evaluatie uit te voeren.

BEHEER

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SWOD beheert de Arbocatalogus Werken onder Overdruk en de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde. In het CCvD zitten vertegenwoordigers van de civiele sector, inclusief hyperbare geneeskunde, de brandweer en defensie. Gezamenlijk zullen zij de ontwikkelingen op het werkveld werken onder overdruk volgen en indien nodig aanpassen en vervolgens, wanneer van toepassing de Arbocatalogus laten toetsen door de Nederlandse Arbeidsinspectie – NLA – (voorheen Inspectie SZW)..