Naslagwerk Arbocatalogus Werken onder overdruk

INHOUD NASLAGWERK

1. WETGEVING
2. WERKEN ONDER OVERDRUK SYSTEEM- EN ONDERHOUDSEISEN (WOD-SOE)
3. DUIKARBEID RICHTLIJNEN/ NORMEN
4. HYPERBARE GENEESKUNDE ARBEID RICHTLIJNEN / NORMEN
5. CAISSONARBEID EN OVERIGE ARBEID ONDER OVERDRUK RICHTLIJNEN/ NORMEN

1. WETGEVING

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

Arbowet (AW)
De Arbowet zelf bevat geen artikelen die specifiek handelen over overdruk of duikarbeid. Wel bevat de wet algemene artikelen gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn.
Belangrijke artikelen in de context van duikarbeid zijn onder andere:

 • Inventarisatie en evaluatie van risico's: artikel 5
 • Voorlichting en onderricht: artikel 8
 • Melden en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten: artikel 9
 • Algemene verplichtingen van de werknemers: artikel 11
 • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek: artikel 18
 • Verschillende werkgevers: artikel 19
 • Certificatie: artikel 20

Zie www.wetten.overheid.nl/BWBR0010346

Arbobesluit (AB)
In het arbobesluit zijn wel specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot overdruk en duikarbeid. In hoofdstuk 6 (fysische factoren), afdeling 5 (werken onder overdruk) zijn deze bepalingen te vinden. Belangrijke bepalingen met betrekking tot duikarbeid zijn:
Zie www.wetten.overheid.nl/BWBR0008498

 • Fysieke belasting: Hoofdstuk 5 Afdeling 1
 • Definities en toepasselijkheid: artikel 6.13
 • Geschiktheid: artikel 6.14
 • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek: artikel 6.14a
 • Duikerarts: artikel 6.14b
 • Veiligheidsmaatregelen: artikel 6.15
 • Certificering onderhoudssystemen duik- en caissonmaterieel: artikel 6.15a(komt te vervallen ivm WOD-SOE)
 • Duikarbeid: artikel 6.16
 • Melding duikarbeid: artikel 6.17
 • Compressiekamer duikarbeid: artikel 6.18
 • Duikarbeid leerlingen en studenten 6.31

De volledige tekst van het Arbobesluit is ook te vinden op
Zie ook www.arboportaal.nl/wet-regelgeving

Arbobesluit en ZZP-ers
In het Arbobesluit wordt in artikel 9.5 aangegeven wat de verplichtingen zijn voor zelfstandigen en meewerkende werkgevers. In dit artikel wordt aangeven dat vrijwel alle bepalingen van het Arbobesluit met betrekking tot duikarbeid van toepassing zijn. Het gaat hierbij om de volgende artikelen: 6.14a, 6.15a, 6.16, 6.17 en 6.18.
Zie ook de brochure van de Arbeidsinspectie "ZZP-er en de Arbowet"

Arboregeling (AR)
Ook in de Arboregeling zijn artikelen te vinden die betrekking hebben op duikarbeid. De regelingen geven een nadere invulling aan de artikelen uit het Arbobesluit. Onderstaande artikelen hebben betrekking op duikerartsen, duikers, duikploegleiders en duikmedisch begeleiders.
Zie hoofdstuk 6 Arbeid onder overdruk

 • Certificatie: artikel 6.1
 • Certificaten duiker, duikploegleider, duikmedisch begeleider en duikerarts :artikel 6.5.
 • Certificaten brandweerduiker en brandweerduikploegleider.

zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587

ARBEIDSTIJDENWETGEVING

De ATW geeft regels betreffende de maximale werktijden en minimale rustperiodes. De ATW kent echter uitzonderingen voor defensie, brandweer toezichthoudende en (bijzondere) opsporingsdiensten. Voor duikers die werkzaam zijn in de mijnbouw gelden naast de normale regels uit de arbeidstijdenwet en het –besluit aanvullende regels.

Zie de brochure van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Arbeidstijdenwet
Zie de brochure van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Arbeidstijdenwet ook verkrijgbaar in het Engels
Zie ook de informatie van onze overheid via de website van de Arbeidsinspectie.
www.arbeidsinspectie.nl/onderwerpen/arbeidstijden/arbeidsenrusttijdenvanwerknemers.aspx

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/de-arbeidstijdenwet-nederlands.html

Arbeidstijden in de mijnbouwsector
De Arbeidstijdenwet (hierna ATW) is de basisregelgeving voor de arbeidstijden. De arbeids- en rusttijden, zoals die in de ATW zijn voorgeschreven, geven niet altijd voldoende mogelijkheden voor alle sectoren om een goede bedrijfsvoering te realiseren. De mijnbouw is zo'n sector waarvoor aanvullende en afwijkende regelgeving nodig is. Daarom geeft het Arbeidstijdenbesluit (hierna ATB) aanvullende en afwijkende regels voor werknemers die werkzaamheden verrichten op of vanaf een mijnbouwinstallatie (een in zee of oppervlaktewater geplaatste boor- of productie-installatie) of een onshore mijnbouwlocatie.
Ook voor duikers die werkzaamheden verrichten voor de mijnbouw zijn aanvullende en afwijkende regels in het ATB opgenomen. Bij toepassing van de regels van het ATB moet in het oog worden gehouden dat de voorschriften van de ATW waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in het ATB van toepassing blijven. Bovendien kan bij sommige werkzaamheden gekozen worden tussen de werktijdregeling van de ATW en de werktijdregeling van het ATB.

Convenant tussen NADO, NVB, CNV en FNV Zelfstandige Bondgenoten
Sinds april 2007 is de ATW op een aantal punten gewijzigd om tegemoet te komen aan de wens om meer flexibiliteit te creëren. De ATW kent geen standaard en overlegregeling meer.
Er is nu een (hoofd)norm waarvan bij collectieve regeling kan worden afgeweken.
Bij bedrijven waar niets is afgesproken over de bovenstaande onderwerpen, geldt de hoofdnorm. Het is alleen mogelijk af te wijken van de hoofdnorm door middel van collectieve afspraken tussen werkgever en werknemers. In dat geval geldt de ruimere norm van de collectieve regeling.
De brancheorganisatie NADO (Nederlandse Associatie van Duikondernemingen), de NVB (Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers), CNV en FNV hebben in april 2008 een convenant getekend, zodat de ruimere regeling van toepassing is.
Download de brochure van Staatstoezicht op de Mijnen
Download de brochure in de Engelse taal van Staatstoezicht op de Mijnen

BESLUIT MEDISCHE HULPMIDDELEN

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007307

BHV Bedrijfshulpverlening

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009031
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgeving/arbozorg/bedrijfshulpverlening.html

WET OP BEROEPEN IN DE INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG (Wet BIG)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251

2. WERKEN ONDER OVERDRUK SYSTEEM- EN ONDERHOUDSEISEN (WOD-SOE)

Download hier document “Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE)” of bekijk de pagina in deze website.

3. DUIKARBEID RICHTLIJNEN/ NORMEN

DMAC Diving Medical Advisory Committee

http://www.dmac-diving.org
DMAC 06 The effects of sonar transmission on commercial diving activities
DMAC 12 Safe diving distance from seismic surveying operations
DMAC 15 Medical equipment to be held at the site of an offshore diving operation
DMAC 20 Duration of bell lock-outs
DMAC 21 Guidance on the duration of saturation exposures and surface intervals between saturations
DMAC 28 The provision of emergency medical care for divers in saturation

HSE The Health and Safety Executive

http://www.hse.gov.uk
MaTR 133" Investigations into the damage caused by an explosion during oxy-arc cutting operations in the North Sea"

IMCA – IMCA Marine Contractors Association

http://www.imca-int.com/

IMCA Diving

IMCA D 003 Guidelines for oxy-arc cutting
IMCA D 010 Diving operations from vessels operating in dynamically positioned mode
IMCA D 014 IMCA International Code of Practice for Offshore Diving
IMCA D 016 Underwater air lift bags
IMCA D 021 Diving in contaminated waters
IMCA D 028 Guidance on the use of Chain lever hoists in the offshore environment
IMCA D 045 Code of practice for the safe use of electricity underwater
IMCA D 051 Hyperbaric evacuation systems (HES) interface recommendations
IMCA D 052 Guidance on hyperbaric evacuation systems

AODC 032 Remotely operated vehicle intervention during diving operations
AODC 038 Guidance note on the use of inert gases

IMCA Remote Systems and ROV

IMCA R 004 Code of Practice for the Safe & Efficient Operation of Remotely Operated Vehicles

IMCA Marine

IMO 113 (IMO MSC Circular 645 ) Guidelines for vessels with dynamic positioning systems

IMCA Competence & Training

IMCA C 002 Competence assurance and assessment - Guidance document and competence tables: Marine Division
IMCA C 003 Competence assurance and assessment - Guidance document and competence tables: Diving Division

OGP – International Association of Oil & Gas Procedures

http://publications.ogp.org.uk/?committeeid=41
OGP Report 471  Oxy-Arc Underwater Cutting Recommended Practice

IMO International Maritime Organization

www.imo.org

IMO RESOLUTIONS

http://www5.imo.org/SharePoint/mainframe.asp?topic_id=435

IMO MSC / circ 645 Guidelines for vessels with dynamic positioning systems

(Zie IMCA Marine Division IMO 113)

IMO resolution A.692(17)

Guidelines and specifications for hyperbaric evacuation systems

IMO resolution A.831(19) Code of Safety for Diving Systems

 

NEN Normen

NEN Normen zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI). Voor meer informatie. www.nen.nl

NEN Normshop http://www.nen.nl/web/Normshop.htm

NEN-EN 12021:1999 en “Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Perslucht voor ademhalingstoestellen”

Stichting Industriële Reiniging (SIR) handboek “Hoge druk vloeistof reinigen”

http://www.sir-safe.nl/

VCA - Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

http://www.vca.nl/

4. HYPERBARE GENEESKUNDE ARBEID RICHTLIJNEN/ NORMEN

EBass European Baromedical Association/ Resources Manual

http://www.ebass.org/dutch/dutch_home.htm

ECoGPHOT

A European Code of Good Practice for Hyperbaric Oxygen Therapy
Voor meer documenten: http://www.echm.org/ECHM-Documents.htm

European Committee for Hyperbaric Medicine

http://www.echm.org/ECHM-Documents.htm
Education of nurses, operators and technicians in hyperbaric facilities in Europe EBAss/ECHM Resources manual

NEN Normen

NEN Normen zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI). Voor meer informatie. www.nen.nl

NEN Normshop http://www.nen.nl/web/Normshop.htm

NEN-EN 14931:2006 en “Drukvaten voor menselijke bezetting (PVHO) - Drukkamers met meerdere plaatsen voor hyperbare therapie - Prestaties, veiligheidseisen en beproeven”
NEN-EN 12021:1999 en “Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Perslucht voor ademhalingstoestellen”

Richtlijn 93/42EEG

CE Markering Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG
Zie ook http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=1258
Of www.medischetechnologie.nl/regelgeving/medischetechniek/wetten/europeserichtlijn2007/47/eg.html

Stichting Werkgroep Infectiepreventie (WIP)

http://www.wip.nl/

VCA - Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

http://www.vca.nl/

5. CAISSONARBEID EN OVERIGE ARBEID ONDER OVERDRUK RICHTLIJNEN/ NORMEN

NEN Normen

NEN Normen zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI). Voor meer informatie. www.nen.nl

NEN Normshop http://www.nen.nl/web/Normshop.htm

NEN-EN 12021:1999 en “Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Perslucht voor ademhalingstoestellen”

VCA - Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

http://www.vca.nl/