WOD SOE

Hierbij treft u aan het document “Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE)”. De Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE ) zijn tot stand gekomen door de inbreng van een brede kring van deskundigen die afkomstig zijn uit diverse sectoren van de duik- en caissonindustrie, hyperbare geneeskunde, overheden en werknemersorganisaties. “De Beoordelingsrichtlijn voor het onderhoudssysteem duik en caissonmaterieel, versie 01 d.d. 31 maart 2006  (BRL D&C)” heeft als basis gediend voor de WOD-SOE. Waar nodig zijn de eisen aangepast aan de huidige stand der techniek en wetenschap.

Download als pdf: Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE)

De WOD-SOE maakt integraal onderdeel uit van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk (AC-WOO). De Arbocatalugus werken onder overdruk,inclusief de WOD-SOEs, is na goedkeuring door het SWOD Centraal College van Deskundigen door het SWOD Bestuur in oktober 2013 aan de Inspectie SZW ter goedkeuring aangeboden. Op 2 april 2014 kreeg SWOD de goedkeuring van ISZW om de Arbocatalogus Werken integraal te publiceren, waarmee de inhoud van kracht werd. De BRL D&C is met de publicatie van de WOD-SOE vervallen. Tevens is hiermee de inrichting van systeemcertificatie van duikmaterieel overbodig geworden en zal derhalve geen invulling worden gegeven aan de initieel voorziene document Werkveld Specifiek Certificatie Schema- Onderhoud (WSCS-wod-O). Met deze deregulering is invulling gegeven aan de wens van de gehele duikbranche.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 6.15 lid 1sub b) is gesteld dat bij het uitvoeren van arbeid onder overdruk aan de werknemers deugdelijk materieel dat in goede staat verkeert ter beschikking gesteld moet worden. Om invulling te geven aan het bovenstaande artikel moet het materieel wat gebruikt wordt bij werkzaamheden onder overdruk minimaal voldoen aan de Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE). De WOD-SOE bestaat uit eisen aan het onderhoudssysteem (hoofdstuk 3), minimumeisen aan systemen (hoofdstuk 4) en de detailbladen (hoofdstuk 5) waarin de minimale eisen aan materieel zijn opgenomen.

Door te voldoen aan de eisen in de WOD-SOE, borgt u als werkgever dat de werknemers beschikken over deugdelijk materieel en dat dit materieel in goede staat verkeert. Het werken met deugdelijk materieel dat in goede staat verkeerd, vormt samen met de eisen gesteld aan personeel en risicobeheersing de voorwaarden die bijdragen aan de veiligheid bij werken onder overdruk. Inspectie SZW zal bij het uitoefenen van haar inspectietaak ook de WOD-SOE als onderdeel van de wet- en regelgeving geldend voor werken onder overdruk hanteren en op basis van deze documenten inspecteren en indien nodig hierop handhaven.