Welkom op de website van de Digitale Arbocatalogus Werken onder Overdruk

De Arbocatalogus Werken onder Overdruk omvat het uitvoeren van duikarbeid, hyperbare geneeskunde arbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk en is van toepassing op alle werkgevers en werknemers die betrokken zijn bij het uitvoeren van duikarbeid, hyperbare geneeskunde arbeid (P.M.), caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk.

In deze Arbocatalogus zijn risico’s benoemd welke kunnen voorkomen bij het uitvoeren van werken onder overdruk. Voor al deze risico’s wordt aangegeven welke minimale beheersmaatregelen een werkgever en werknemer moeten nemen om de genoemde risico’s te beheersen.Voor wie is de arbocatalogus bedoeld?

De arbocatalogus is speciaal bedoeld voor werkgevers en werknemers in de Sector Werken onder Overdruk maar ook voor de opdrachtgevers zoals vermeld in de risicogroep: verplichtingen, verantwoordelijkheden en eisen.

Werken onder Overdruk definities en toepasselijkheid

  • Duikarbeid: het verrichten van arbeid in een vloeistof of in een droge duikklok met inbegrip van het verblijf in die vloeistof of in die droge duikklok, waarbij voor de ademhaling gebruik wordt gemaakt van een gas onder een hogere druk dan de atmosferische druk.
  • Caissonarbeid: het verrichten van arbeid in een ruimte die onder een druk van ten minste 104 Pa boven de atmosferische druk staat en geheel of gedeeltelijk door een vloeistof wordt omgeven alsmede het verblijf in en het transport van en naar die ruimte.
  • Hyperbare geneeskunde: het verrichten van arbeid in een hyperbare behandelkamer onder een druk van ten minste 104 Pa boven de atmosferische druk.
  • Overige arbeid onder overdruk: het verrichten van andere arbeid dan duik- of caissonarbeid in een ruimte onder een druk van ten minste 104 Pa boven de atmosferische druk met inbegrip van het verblijf in die ruimte.

Wat is een arbocatalogus?

Een arbocatalogus bevat afspraken over het beheersen van (prioritaire) arborisico’s op sector-, branche- of bedrijfsniveau. Sociale partners (werkgevers en werknemers) spreken samen af op welke manier aan de eisen van de Arbowet- en regelgeving kan worden voldaan. Zij geven met praktische oplossingen invulling aan de doelvoorschriften van de overheid. Zij kiezen zelf de vorm, inhoud en verspreiding van de catalogus. Het gaat dus om maatwerk. Deze eigen invulling vervangt de wettelijke beleidsregels.
Meer lezen:
http://www.dearbocatalogus.nl/Intentiewijzer%2Barbocatalogus
http://www.arboportaal.nl/arbo_a_tm_z/a/arbocatalogus

Wat is het doel van de arbocatalogus?

Het belangrijkste doel van deze arbocatalogus is werkgevers en werknemers een zo praktisch mogelijk handvat te bieden om de arbeidsomstandigheden op de werklocatie te kunnen verbeteren.

Wat verandert er met deze arbocatalogus Werken onder Overdruk?

Voor het arbobeleid verandert er niet zo veel. De werkgever blijft verantwoordelijk voor het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, die minimaal voldoen aan de eisen uit de Arbowet- en regelgeving.
De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.

In deze arbocatalogus staan oplossingen/maatregelen om risico's te verkleinen. De oplossingen uit deze catalogus zijn voor het deel: “duikarbeid” en het deel: “caisson arbeid en overige arbeid onder overdruk” door de arbeidsinspectie goedgekeurd.

Wat kunnen en moeten de werknemers met de arbocatalogus?

In de catalogus wordt het beschermingsniveau voor de risico’s vastgelegd. Werknemers kunnen met behulp van de catalogus – zeker als die via internet beschikbaar is - zelf nagaan of hun werkplek voldoet. Aan de andere kant zijn de werknemers ook verplicht om zelf de richtlijnen van de arbocatalogus te volgen. “Ik wist het niet!” geldt niet meer.

Is het verplicht om te doen wat er in de arbocatalogus staat?

De Arbeidsinspectie controleert bedrijven op naleving van de wet- en regelgeving en houdt daarbij rekening met de oplossingen uit de arbocatalogus. Als u van deze oplossingen afwijkt, moet u een niveau van veiligheid en gezondheid bereiken dat minstens even hoog is als wanneer u de arbocatalogus gevolgd zou hebben. De arbeidsinspectie zal hierop toezien.